Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει δημόσιο, πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας,  προϋ/σμού  52.681,85  €  και  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εξ € 12.116,83  € ανερχομένου σε  64.798,68 € σύμφωνα με την υπ΄ αρίθ. 05/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09η  Απριλίου 2015 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα  9:00 π.μ. (9:30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία  του Δήμου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως (2ος όροφος) στο Λουτράκι, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της διακήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Αρμόδιος κος Δονάτος Παπαγρηγορίου τηλ. 2744360175 ).

 

Ο   Δήμαρχος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος