Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με:

1) την έγκριση ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015,

2) τον τρόπο διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας και τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, σε τρίτους

3) τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και

4) προτεινόμενο χώρο/χώρους, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.μεΑ., κι έναν (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.μεΑ., εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του θέματος και να υποβάλουν στο Δήμο τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους εγγράφως, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. κα Παντελέου Γεωργία, τηλ. 2744360134).