Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με το σύστημα προσφοράς κατ΄ αποκοπή τίμημα ανά μεταφορικό μέσο και συνολικά, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των δημοτικών αυτ/των, μηχανημάτων, και δικύκλων-τρικύκλων, για το έτος 2015, ενδεικτικού προϋ/σμού 40.607,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε. και του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθ. 10/2015 μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η  Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ. (9:30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία  του Δήμου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον  τριμελούς Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες  Ανώνυμες Εταιρείες Ασφαλειών,  είτε απ΄ ευθείας, είτε μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού γραφείου που επισήμως τις εκπροσωπεί, οι οποίες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά .

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 και των Ν.3463/2006 & 3731/2008.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (9)της αναλυτικής διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα Καλογήρου Μελπομένη , τηλ. 27443 60167).

 

Ο   Δήμαρχος

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος