Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, στα πλαίσια του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.15 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.05.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα των προς ένταξη ή των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Στην ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/15 δύνανται, επίσης,  να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και οφειλές που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και αφορούν υποχρεώσεις ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι 31.12.2014

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση η 26η Μαΐου 2015(άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.05.15 προς Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δ.δ. και τα ν.π.ι.δ. αυτών (ΔΕΥΑ, Ανώνυμες Εταιρίες κ.λ.π.).

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

i)οι οφειλές που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου

ii)οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Γ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Δ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό (100 ) .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Κυριάκης Λουκάς, τηλ. 2744360154) .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ