Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς τον Δήμο σχετικά με την μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Ως ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων (κέντρα αναψυχής, καταστήματα κ.λπ.)όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (Φ.Ε.Κ 578/9-4-2015 τ. Β’), έχετε το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός σας (έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί της ακτογραμμής ), άνευ δημοπρασίας στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει καθοριστεί στην 112/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας

Β) Ως ιδιοκτήτες όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το μισθωτικό αντάλλαγμα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001. (άρθρο 10 ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015)Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην των Τ.Δ.Κ. σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ενός δευτέρου (1/2) της τιμής δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών αυτής.

Γ) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές. (άρθρο 8 ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015)

Δ) Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας,   θα  γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001, της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (Φ.Ε.Κ 578/9-4-2015 τ. Β’), καθώς και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λουτρακίου – Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (υπ’ αρίθ. 111/2015 και 112/2015)

Ε) Με το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ, ορίζεται ότι α) Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής υπηρεσίας συνυπογράφει την συμβατική σχέση μίσθωσης (μισθωτήριο συμβόλαιο) και β)Η καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστό 30% επί του τελικού μισθώματος.

ΣΤ) Λόγω του ότι η παραχώρηση θα γίνει με συναρμοδιότητα υπηρεσιών (Δήμου – Κτηματικής Υπηρεσίας) καλείστε άμεσα και μέχρι τις 27-5-2015 να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, καταθέτοντας σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις καθώς και ερωτήσεις  για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όρια του τέως Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, θα γίνονται στο Γραφείο Εσόδων (αρμόδια υπάλληλος-Γεωργία Παντελέου τηλ:2744 360134) του Δημαρχείου Λουτρακίου.

Οι αιτήσεις καθώς και ερωτήσεις  για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όρια του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων, θα γίνονται στο Αρμόδιο Γραφείο (αρμόδια υπάλληλος-Αικατερίνη Ανδρέου τηλ:2741 360419) του καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ