ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΗΜΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

  1. Ανακοινώνεται ότι από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 02 Απριλίου 2018 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 2000
    (κλάση 2021), προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.
  2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει: είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, είτε σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
  3. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να προσκομίζουν απαραίτητα  τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

β) Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το διαδικτυακό τόπο www.amka.gr.

δ) Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

  1. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
  2. Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων με έτος γέννησης 2000 (αδήλωτοι), οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν, θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.
  3. Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης