Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) αποτελεί τον φορέα άσκησης πολιτικής του Δήμου στους τομείς της Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Παιδείας. Ο Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ» και συστάθηκε με το ΦΕΚ 1960/2-9-2011.

Η οργανωτική δομή του Δημοτικού Οργανισμού διαρθρώνεται στους τομείς:
– Διοίκησης (Δ.Σ. 11μελές)
– Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
– Παιδείας

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. και διατίθεται ολόκληρο για την εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών.

Στόχος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάδειξη του Νομικού Προσώπου ως επιτελικό φορέα προώθησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

 • Ελ. Βενιζέλου 4, 20 300, Λουτράκι
 • 27440 62000
 • 27440 62000

Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»

Η «Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1994 και έχει σκοπό την ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση τουριστικών – ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων/ επιχειρήσεων και την υλοποίηση έργων ανάπτυξης (τουρισμού) στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Με τη σύσταση της, βασική δραστηριότητά της αποτέλεσε η συμμετοχή της στην εκμετάλλευση της άδειας του Casino Λουτρακίου. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11898/13-10-2010. Έδρα της εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος κατέχει σχεδόν το σύνολο όλων των μετοχών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της και σε συνέχεια στης συγχώνευσης – απορρόφησης των λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων, η «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» εκμεταλλεύεται το Υδροθεραπευτήριο της πόλεως του Λουτρακίου και του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.
Στους σκοπούς της Εταιρείας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

1. Η ανάληψη αυτοτελώς ή κοινοπρακτικά, της εκμετάλλευσης της άδειας Casino Λουτρακίου.

2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακού συγκροτήματος και λοιπών χώρων και μέσων αναψυχής υψηλών προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση της τουριστικής ανάπτυξης.

3. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της πόλεως του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

4. Η διαχείριση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, αξιοποίηση και προβολή των λουτρικών εγκαταστάσεων και των Ιαματικών εγκαταστάσεων και πηγών της περιοχής, η αγορά ακινήτων και η κατασκευή έργων προς τον σκοπό αυτό και η άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής ή στην επίτευξη κερδών για την εταιρεία.

5. Η δημιουργία ή απόκτηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για την οργάνωση, λειτουργία, αξιοποίηση, διοίκηση, εκμετάλλευση, προβολή των τομέων τουρισμού καθώς και άλλων τομέων της εταιρίας που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της.

6. Η ανάληψη και υλοποίηση εθνικών, Ευρωπαϊκών ή ιδίων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και λοιπών τομέων δράσεων της εταιρείας.

7. Η ανάθεση κατασκευής, ανακατασκευής, απόκτησης, δημιουργίας, χρησιμοποίησης, οργάνωσης, διοίκησης, εκμετάλλευσης αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με νομικά ή φυσικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή λουτρικών εγκαταστάσεων, του σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου, πλαζ, καθώς και λοιπών έργων τουριστικού ενδιαφέροντος όπως και διοργανώσεις για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού.

Κεντρικός στόχος της “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” είναι η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Γ. Λέκκα 24, Λουτράκι 20300
 • 2744062186 & 22215
 • 2744062187

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ιδρύθηκε το 2001. Σκοπός της είναι η διοίκηση, η οργάνωση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η συντήρηση έργων που αφορούν στην ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής του Δήμου, στα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, καθώς επίσης στις μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων.
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 ‘‘Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως’’. Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ – Αγ. Θ. είναι αρμόδια για:
• την έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης,
• τον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων,
• την εκτέλεση έργων επέκτασης των παραπάνω δικτύων,
• την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών για τις νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,
• τον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των γεωτρήσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης και
• τον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.
Η επιχείρηση έχει αναπτύξει επαρκή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που διαχειρίζεται. Επίσης έχει το προνόμιο της «μονοπωλιακής» εκμετάλλευσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στα όρια της περιοχής ευθύνης της.

Οι επιδιώξεις της επιχείρησης εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο υπηρέτησης των ιδρυτικών στόχων της, που επικεντρώνονται στους άξονες της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην περαιτέρω ανάπτυξη της προστασίας του περιβάλλοντος και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων δια των υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης. Ειδικότερα, βασικός στόχος της είναι η ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων που χρησιμοποιεί, με ιδιαίτερη έμφαση στον Υδροφορέα του Φυσικού Μεταλλικού νερού Λουτρακίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι
 • 27440 69551 – 2
 • 27440 69553

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συστάθηκε το 2001, με το ΦΕΚ τεύχος Α΄ 159/16-7-2001.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης, στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας εδρεύει στην πόλη του Λουτρακίου και τα γεωγραφικά όρια ευθύνης του εκτείνονται στα όρια ευθύνης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» συγκροτούν:
Το γραφείο Προέδρου και
Το αυτοτελές γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα γραφεία:
(α) Διοικητικών Υπηρεσιών
(β) Οικονομικών Υπηρεσιών
(γ) Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης, 20300, Λουτράκι
 • 27443 60159