Όργανα Διοίκησης Δήμου

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί όργανο του Δήμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας που δεν ανήκουν ρητά στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής και του Δημάρχου, και ιδιαίτερα στους τομείς της Ανάπτυξης, του Περιβάλλοντος, της Ποιότητας ζωής και Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών, της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Πολιτικής Προστασίας. Συζητάει επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων και δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του δήμου.

Πέτρου Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Βλάσσης Ευάγγελος
Γεωργίου Αθανάσιος
Θύμης Μιχάλης
Θύμης Φίλιππος
Πρωτοπαππά Μαρία
Ράτης Σπυρίδων
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Κορδαλή Σωτηρία
Νικολάου Σωτήριος
Παντελέου Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Πέρρας Σωτήριος
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Σπύρου Κωνσταντίνος
Στάμου Γεώργιος
Παύλου Παύλος
Πρωτονοτάριος Δημήτριος
Βαρελάς Παναγιώτης
Γεωργίου Χαράλαμπος
Λογοθέτης Κωνσταντίνος
Μουζάκης Αθανάσιος
Δόσχορης Κωνσταντίνος
Κοφινάς Ηλίας
Θεοδώρου Αγγελική
Πέτρου Θεόδωρος
Ασημακόπουλος Χρήστος

Δημοτικά Διαμερίσματα

Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

Βενετσάνου Ελένη-Πρόεδρος
Δρίτσας Δημήτριος
Συλαΐδης Στάθης
Παντελέου Παναγιώτης
Σταύρου Παναγιώτα
Γκιώνη Μαγδαληνή
Κλεπετσάνης Μιχαήλ
Κόκκινος Κωνσταντίνος
Ζάχαρη Ελένη

Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων

Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Πρόεδρος
Σπανίδου Αγαθονίκη
Τσίτσης Αναστάσιος

Δ.Κ. Ισθμίων

Δήμου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Σταματίου Θεοδώρα

Δ.Κ. Πισίων

Γκίκας Ιωάννης Του Μηνά, Πρόεδρος
Σταματάκης Άρης
Λάμπρου Δημήτριος

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων είναι ο Δήμαρχος, κ. Γκιώνης Γεώργιος.

Τακτικά μέλη

 1.  ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος (από την πλειοψηφία)
 2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος (από την πλειοψηφία)
 3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος (από την πλειοψηφία)
 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος (από την πλειοψηφία)
 5. ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος (από τη μειοψηφία)
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος (από τη μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος (από την πλειοψηφία)
 2. ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων (από την πλειοψηφία)
 3. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος (από την πλειοψηφία)
 4. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος (από τη μειοψηφία)
 5. ΒΑΡΕΛΑΣ Παναγιώτης (από τη μειοψηφία)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων είναι η Αντιδήμαρχος, κ. Μαρία Πρωτοπαππά

Τακτικά μέλη
 1. ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος (από την πλειοψηφία)
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος (από την πλειοψηφία)
 3. ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος (από την πλειοψηφία)
 4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος (από την πλειοψηφία)
 5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική (από τη μειοψηφία)
 6. ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος (από τη μειοψηφία)
Αναπληρωματικά μέλη
 1. ΘΥΜΗΣ Μιχαήλ (από την πλειοψηφία)
 2. ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος (από την πλειοψηφία)
 3. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος (από την πλειοψηφία)
 4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (από τη μειοψηφία)
 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος (από τη μειοψηφία)

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσμού της δημοτικής διαβούλευσης, δηλαδή της μεθόδου καταγραφής απόψεων και προτάσεων για ένα θέμα του Δήμου που ενδιαφέρει πολίτες και/ή δημότες και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αποτελείται από 6 δημότες και 20 εκπροσώπους επιχειρήσεων, οργανισμών, συλλόγων, φορέων και κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται άμεσα σε κάθε υπό εξέταση διαδικασία ή δράση του Δήμου, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις ιδέες τους και την εμπειρία τους. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής κληρώθηκαν δημόσια με τους αναπληρωτές τους από τους εκλογικούς καταλόγους, με ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής, σύμφωνα με το Νόμο.

Επιτροπή Τουρισμού

Η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων λειτουργεί ως Συμβουλευτικό όργανο και υπηρετεί την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και την προβολής του Δήμου.

Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Τα πέντε (5) είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του Τουριστικού προϊόντος.

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων θεοδώρων κ. Γκιώνης Γεώργιος.

Τακτικά Μέλη:
1. Σακελλαρίου Αναστάσιος
2. Βλάσσης Ευάγγελος
3. Κοφινά Ηλία
4. Γεωργίου Χαράλαμπος
5. Παππάς Δημήτριος
6. Καραβούλης Σπυρίδωνας
7. Οικονόμου Γεώργιος
8. Βλάσσης Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Ράτης Σπυρίδων
2. Παντελέου Κωνσταντίνος
3. Παπαθανασίου Αθανάσιος
4. Λάμπρου Κωνσταντίνος
5. Πρωτονοτάριος Δημήτριος
6. Σιαγγανά Άννα
7. Φιλιππίδη Σοφία
8. Κόντης Ιωάννης
9. Λείσος Κωνσταντίνος

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Την 7η Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» με την οποία 126 Δήμοι, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ανέλαβαν δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους.Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής (εκ μέρους των αιρετών, υπηρεσιακών στελεχών, εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων ΜΚΟ και γυναικείων οργανώσεων), στις 26 Φεβρουαρίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Πρωτοπαππά, με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο, κ. Κορδαλή Σωτηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ισότητα των δύο φύλων πατήστε εδώ!

Ο δήμος μας έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας, για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα:

 

Τακτικά Μέλη της Επιτροπής είναι:

 1. Η κ. Θεοδώρου Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την κ. Βενετσάνου Ελένη, Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
 2. Η κ. Μαυροπούλου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια την κ. Παππά Κλειώ, ως Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών Λουτρακίου – Διοτίμα.
 3. Η κ. Σταμούλη – Νικολάου Δήμητρα με αναπληρώτρια την κ. Βενετσάνου Μιχαλίτσα, ως εκπρώσωποι του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Θεοδώρων.
 4. Η κ. Τερχίνογλου – Μπούνια Χριστίνα με εκπρόσωπο τον κ, Κυρίτση Ιωάννη, ως εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Αγίων Θεοδώρων.
 5. Η κ. Μήτρου Αναστασία με αναπληρώτρια την κ. Λαγού Αγγελική, ως δημότισσες.
 6. Η κ. Χαραλαμπίδου Ραχήλ, ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ισότητας των φύλων, με αναπληρώτρια την κ. Πατερούδη – Καπόλα Χρυσούλα, δημότισσα

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

 • Την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, προωθώντας το δικαίωμα της ουσιαστικής Ισότητας στο Δήμο
 • Την εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς.
 • Την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
 • Τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους ΟΤΑ του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις Μ.Κ.Ο.
 • Τη συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του Νομού ή/και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.